Языки

Umowa oferty publicznej

zamawiać, kupować, sprzedawać i dostarczać towary

Niniejsza umowa pomiędzy PPE Pyliaiev Viacheslav, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a użytkownikiem usług serwisu, zwanym dalej „Klientem”, stanowi pełnomocnictwo do zamówienia, zakupu i dostawy Towarów oraz określa podstawowe warunki zamawiania, zakupu i dostawy towarów za pośrednictwem strony internetowej https://logozon.org.ua Kupujący działając w celu zakupu Towarów akceptuje warunki niniejszej umowy sprzedaży towarów (dalej – Umowa) na następujące warunki.

1. DEFINICJA TERMINÓW

1.1. Oferta publiczna (dalej – „Oferta”) – publiczna oferta Sprzedawcy, skierowana do nieograniczonej liczby osób, zawarcia umowy sprzedaży towarów ze Sprzedawcą na odległość (dalej – „Umowa”) na warunkach zawartych w niniejszej Ofercie wraz ze wszystkimi Załącznikami.

1.2. Zamówienie – decyzja Klienta o zamówieniu towaru i jego dostawie, wystawiona w sklepie internetowym i/lub zlecenie zakupu i dostawy towaru.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Poniższe informacje stanowią oficjalną ofertę (ofertę) sklepu internetowego https://logozon.org.ua skierowaną do dowolnej osoby fizycznej (dalej – Kupujący) do zawarcia umowy sprzedaży towarów. Niniejsza umowa jest jawna, tj. zgodnie z art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących.

2.2. Zgodnie z artykułem 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, pełną i bezwarunkową akceptacją warunków tej oferty (oferty), która potwierdza zawarcie umowy sprzedaży towarów na poniższych warunkach, jest fakt zarejestrowania i potwierdzenia kolejność.

2.3. Składając Zamówienie Kupujący potwierdza zgodę i bezwarunkową akceptację warunków tej oferty (oferty).

2.4. Zawierając Umowę (tj. akceptując warunki (Oferowane możliwości) poprzez złożenie Zamówienia) Kupujący potwierdza, co następuje:

Kupujący w pełni zapoznał się i akceptuje warunki tej oferty (oferty);
Zezwala na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na warunkach określonych poniżej w Informacji o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych. Ponadto, zawierając Umowę, Klient potwierdza, że został poinformowany (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach ustanowionych przez Ustawę Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, celach gromadzenia danych oraz o tym, że jego dane osobowe są przekazywane do Sprzedawcy w celu spełnienia warunków niniejszej Umowy, możliwości wzajemnych rozliczeń, a także uzyskania faktur, aktów i innych dokumentów. Klient zgadza się również, że Sprzedawca ma prawo udostępniać i przekazywać jego dane osobowe podmiotom trzecim bez dodatkowego powiadamiania Klienta, bez zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Zakres praw Klienta jako podmiotu danych osobowych zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” jest mu znany i rozumiany.
3. CENA TOWARU

3.1. Cena przy każdej pozycji Towaru wskazana jest na stronie Sklepu Internetowego.

3.2. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany ceny dowolnej pozycji Towaru.

3.3. W przypadku zmiany ceny zamówionego Towaru Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o zmianie ceny Towaru.

3.4. Kupujący ma prawo potwierdzić lub anulować Zamówienie zakupu Towaru, jeżeli cena zostanie zmieniona przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia.

3.5. Niedopuszczalna jest zmiana przez Sprzedawcę ceny za Towar zapłacony przez Kupującego.

3.6. Koszt dostawy Towaru Sprzedawca wskazuje na stronie Sklepu Internetowego lub informuje o tym Kupującego w trakcie składania zamówienia przez Operatora.

3.7. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za spełnione z chwilą otrzymania środków przez Sprzedawcę.

3.8. Płatności pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za Towar dokonywane są w sposób wskazany na stronie Sklepu Internetowego.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

4.1. Towar zamawia Kupujący za pośrednictwem Operatora pod numerem telefonu: +38 050 646 05 82
lub za pośrednictwem serwisu sklepu internetowego https://logozon.org.ua

4.2. Podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego Kupujący zobowiązuje się do podania następujących danych rejestracyjnych:

4.2.1. Nazwisko i imię Kupującego lub wskazanej przez niego osoby (odbiorcy);

4.2.2. Adres, na który należy dostarczyć Towar (w przypadku dostawy na adres Kupującego);

4.2.3. Adres e-mail (pole opcjonalne);

4.2.4. telefon kontaktowy.

4.3. Nazwa, ilość, artykuł, cena wybranego przez Kupującego Towaru wskazana jest w koszyku Kupującego na stronie Sklepu Internetowego.

4.4. Jeżeli Sprzedający potrzebuje dodatkowych informacji, ma prawo zażądać ich od Kupującego.

4.5. Składając Zamówienie za pośrednictwem Operatora (punkt 4.1. niniejszej Oferty) Kupujący zobowiązuje się do podania informacji określonych w punkcie 4.2. niniejszej Oferty.

4.6. Akceptacja warunków niniejszej Oferty przez Kupującego następuje poprzez wprowadzenie przez Kupującego stosownych danych w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Operatora. Po rejestracji

4.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych podczas składania zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą z chwilą złożenia elektronicznego zamówienia w serwisie sklepu internetowego lub wystawienia Kupującemu przez Sprzedawcę faktury kosztowej, paragonu fiskalnego lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za Towary.

5. DOSTAWA I DOSTAWA TOWARU DO KUPUJĄCEGO

5.1. Sposoby, tryb i warunki dostawy towarów określone są na stronie internetowej w zakładce „Dostawa i płatność”. Zamówienie i warunki dostawy zamówionego towaru Kupujący uzgadnia z operatorem rynku internetowego w momencie rejestracji zakupu.

5.2. Prawo własności oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta lub jego Przedstawiciela z chwilą odbioru towaru poprzez podpisanie faktury lub zamówienia (i/lub pełnomocnictwa do zakupu i dostawy towaru) ) za dostawę.

5.3. Dostawa towarów odbywa się przy udziale osób trzecich (przewoźnika).

5.4. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest w obecności przedstawiciela kuriera sprawdzić zgodność Towaru z cechami jakościowymi i ilościowymi (nazwa towaru, ilość, kompletność).

5.5. Klient lub Pełnomocnik Klienta podczas odbioru towaru potwierdza swoim podpisem na przyjęciu towaru i/lub zleceniu dostawy towaru, że nie ma zastrzeżeń co do ilości towaru, wyglądu i kompletności towaru.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru w dowolnym momencie przed jego przekazaniem, a po przekazaniu towaru – w sposób i na warunkach określonych w ustawie Ukrainy „O ochronie konsumentów”.

6.2. Zwrot towaru dobrej jakości jest możliwy pod warunkiem zachowania jego wyglądu, właściwości konsumpcyjnych oraz dokumentu potwierdzającego zakup i warunki zamówienia określonego towaru.

6.3. Zwrot towaru, w przypadkach przewidzianych prawem i niniejszą Umową, odbywa się pod adres wskazany na stronie w sekcji „Dostawa i płatność”.

6.4. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta towaru odpowiedniej jakości, Sprzedawca zwróci środki pieniężne w wysokości wartości tego Towaru, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Sprzedawcę za dostarczenie zwracanego towaru.

6.5. Zwrot kwoty określonej w punkcie 6.4. zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwrotu towaru.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania Towaru zamówionego w przedsprzedaży na stronie https://logozon.org.ua i zakupionego u Sprzedawcy.

7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte, nieterminowe wykonanie Zamówienia i swoich zobowiązań w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych informacji.

7.3. Sprzedający i Kupujący są odpowiedzialni za wypełnianie swoich zobowiązań zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i postanowieniami niniejszej Umowy.

7.4. Sprzedający lub Kupujący są zwolnieni z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, takiej jak wojna lub działania wojenne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, które wystąpiły niezależnie od woli Sprzedawcy i/lub Kupującego po zawarciu tej umowy. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, niezwłocznie zawiadamia o tym drugą Stronę.

ADDRESSES AND DETAILS:

Individual entrepreneur Pyliaiev Viacheslav
TIN 2841705074

Current account in EURO
IBAN Code: UA303133990000026009055737344
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Current account in USDIBAN Code: UA143355480000026000053607548
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code) : PBANUA2X
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank) : CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA